Våra utbildningar

Trafikverkets kravutbildningar

Arbete På Väg steg 1.

Trafikverkets kravutbildningar och Arbete på väg i kommun SKR

Arbete på väg steg 1 APV 1.1 1.2 1.3 och 1.4 vakt och lots

APV 1.1 Allmän grundkompetens, all personal ska inneha följande allmänna grundkompetenser:

 • Grundläggande kompetens veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Arbetsmiljö, byggherre och arbetsmiljöansvaret.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Grundläggande kompetens i trafiksäkerhet, att arbeta åt en väghållare, t ex framkomlighet, vägmärken, vägledning etc.
 • Arbetsmiljölagen  och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
 • Kompetens om personlig skyddsutrustning.
 • Väglag, Vägmärkesförordningen, Trafikförordningen.
 • Hastighet och krockvåld.
 • Trafikbeteende.
 • Broarbete.
 • Bergarbete i tunnlar eller  på betryggande avstånd från passerande fordonstrafik.
 • Personal som levererar eller hämtar varor vid enstaka tillfällen på en arbetsplats.
 • Personal som utför service och underhåll av maskiner på en arbetsplats. 
 • Tillfälliga besökare på en arbetsplats, exempelvis studiebesök.

APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn i rörelse respektive uppställda enligt Vägmärkesförordningen och föreskrifter
 • Undvika risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
 • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.

APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten:

 • Utföra anläggningsarbete, exempelvis montera vägräcken eller lägga kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten till person som utför arbeten med steg 2 krav.
 • Utför projekterings eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc. Inneha anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, kunna specifikt de bestämmelser som gäller arbetets utförande. samt kunna Trafikverkets och kommunens regelverk för för aktuellt arbete, extra utbildningstid 8 timmar för att placera ut vägmärken som bl a är vägledande.
 • Utföra vaktarbete, tillägg utbildningtid 8 timmar för vakt och lots. 
 • Utför beläggningsarbete. 

Steg 1.4 Kompetens Vakt och Lots

 • Kompetens i trafikdirigering med vägmärken , trafiksignal eller vakt kompletterat med bom och /eller lots (enkel och dubbel)
 • Kompetens i krav om varselklädsel, utmärkning och positioneringsplatsens utformnig.
 • Kompetens att följa arbetsberedningar, hantera risker samt agerandet som vakt och lots.
 • Kompetens i krav på väntetider, hantering av prioterade fordon samt agerande i händelse av otillåten genomkörning eller annan riskfylld händelse.

Arbete På Väg steg 2.

Certifieringsförberedande

APV 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon:

 • Fördjupad grundkompetens inom APV steg 1.1, 1.2 oxh 1.3.
 • Förare som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat.
 • Kunskap om skydds och varningsfordon samt TMA-skydd och dess användning.
 • Fordonsförare som med väghållningsfordon utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar.
 • Kunskap om fordonsmonterade trafikanordningar.
 • Kunskap om väghållning enligt väglagen och trafikförordningen.

APV 2.2 Kompetens utmärkningsansvarig.

 

 • Fördjupad grundkompetens inom APV steg 1.1, 1.2 och 1.3
 • Kunskap om rollen som utmärkningsansvarig tillsyn och kontroll
 • Kunskap om arbetsmiljö och varselkläder.
 • Kunskap i att upprätta, revidera och följa riskanalyser och arbetsberedningar.
 • Kunskap om trafiksäkerhet samt vägens utformning och väglagen.
 • Kunskap om olika vägarbeten och arbetstyper samt etablering, ometablering och avetablering.
 • Kunskap om trafianordningar.
 • Generell kunskap om skyddsanordningar, så att tillsyn av dessa kan utföras.
 • Kunskap om trafikdirigering med fördjupad kompetens enligt steg 1.4
 • Kunskap om fordon och fordonsutmärkning.
 • Kunskap i att kvalitetssäkra och tillämpa TA-planer.
 • Kunskap i FIFA-rapportering, påverkningsgrader etc.

BAS P/U

Arbetsmiljö- och riskinventering.

Intresseanmälan

YKB fortbildning

Delkurs 1, 2, 3, 4 och 5

Skräddarsydd utbildning i Lastsäkring och teknisk utbildning,

Kör- och vilotider samt färdskrivarutbildning  EG 561/2006,

EU 165/2014 och SFS 2004:865

ADR 1.3, ADR grund, ADR Klass 1, ADR Klass 7, ADR Tank

Webbutbildning ADR 1.3

Intresseanmälan

Brand och första hjälpen

HLR, Olyckor, Brandskyddsföreningen Heta Arbeten, Systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsövning m.m.

Utbildningstillfälle

 

Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning 2023

Plats: HGs Lager Magasinsvägen 36 595 57 Mantorp, om ni önskar

utför vi även utbildningen på plats hos er.

 

 

Heta Arbeten

 

           .

 

 

 

 

 

 

Efter godkänd begörighetsutbildning med praktisk släckövning och certifiering erhålls Branskyddsföreningens Heta Arbeten-certifikat.

För att kunna certifiera sig krävs det att deltagaren har smartphone eller dator med sig.

Heta Arbeten-utbildningen kan registreras på ID06 efter godkänd certifiering.

Ladda gärna ner Brandskyddsföreningens app Heta Arbeten i din smartphone.

Fallskyddsutbildning, Liftutbildning, Traversutbildningar, Truckutbildningar m.m

Riskanalyser och Riskinventeringar m.m

 

Intresseanmälan

Har du några frågor? Kontakta oss!